Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.ayajestem.pl
Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.ayajestem.pl (dalej: Serwis) jest Dorota Osiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AYA Dorota Osiecka, z siedzibą w Krakowie ul. Szuwarowa 6/94, 30-384 Kraków. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 714-161-8214

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych, warsztatowych oraz sesji indywidualnych w formie otwartej i zamkniętej realizowanych przez AYA Dorota Osiecka. Za pośrednictwem strony www.ayajestem.pl możliwe jest dokonanie zakupu i płatności za wybrane i określone w dalszej części dokumentu usługi.

Przeglądanie zawartości strony internetowej www.ayajestem.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu www.ayajestem.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z serwisu www.ayajestem.pl , w tym dokonujących zapisów i zawierających umów na świadczenie usług.

Definicje

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.ayajestem.pl oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY –to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się skontaktować z Usługodawcą, tj. AYA Dorota Osiecka, e-mail: warsztaty@ayajestem.pl , tel. 600 348 600.

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA – to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 

ZGŁASZAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna, która przesłała formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte lub sesję indywidualną.

DNI ROBOCZE – to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

UCZESTNIK SZKOLENIA – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego.

SERWIS – to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.ayajestem.pl  wraz ze wszystkimi sub-domenami i linkami.

UMOWA – to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

 

ZGŁOSZENIE / ZAMÓWIENIE – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej na podstawie wypełnionego formularza ze strony www.ayajestem.pl lub formie elektronicznej (formularz zgłoszenia online).

USŁUGA – to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

USŁUGODAWCA – to AYA Dorota Osiecka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 714-161-8214 z siedzibą w Krakowie (30-384) ul. Szuwarowa 6/94, będący administratorem Serwisu oraz Usługodawcą.

UŻYTKOWNIK – to każda osoba odwiedzająca luk korzystająca z serwisu www.ayajestem.pl

 

DYPLOM ukończenia szkolenia – dokument (w wybranych szkoleniach certyfikat) potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela AYA Dorota Osiecka, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia.

 

& 1 ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH i WARSZTATACH OTWARTYCH 

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: https://www.ayajestem.pl/regulamin-serwisu
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 5. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę udostępnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług szkoleniowych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w zakresie organizowanych szkoleń, warsztatów i sesji indywidualnych.
 8. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać warsztat/szkolenie z listy szkoleń otwartych, zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu i wyrazić zgodę na skorzystanie z usługi poprzez wypełnienie i wysłanie formularza.
 9. Zapisy na szkolenia można również dokonywać pocztą elektroniczną, przy użyciu tradycyjnego formularza zapisu na szkolenie, poprzez przesłanie jego uzupełnionego i podpisanego skanu lub oryginału, pod Dane Kontaktowe Usługodawcy.
 10. Zgłoszenia (zapisu na warsztat/ szkolenie lub na sesję indywidualną) można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego przy każdym warsztacie na stronie serwisu lub jego skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza zamówienia – dostępnego przy określonej podstronie opisu szkolenia. Wypełnienie i przesłanie zamówienia stanowią dowód zawarcia umowy handlowej i akceptacje regulaminu zgłoszenia – w tym wartości inwestycji danego kursu oraz akceptacji warunków. Umowa ważna jest pod warunkiem zapłaty ceny danego szkolenia, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
  Po otrzymaniu zgłoszenia, Usługodawca prześle drogą e-mail potwierdzenie rezerwacji miejsc na szkoleniu.
 11. Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających oraz Uczestników podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, usługodawca może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania usługodawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 12. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba, która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty pod adresem ayajestem.pl/warsztaty lub zostanie zapisana przez osobę zgłaszającą.13.
 13. Usługodawca podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.14.
 14. Udział w kursach nie obejmuje zakwaterowania w hotelu, w którym odbywa się dane szkolenie. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego szkolenie/warsztat.

§2 Odwołanie warsztatu lub szkolenia otwartego

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od usługodawcy, a w szczególności, gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Usługodawcy. Wówczas ten zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi informacji o najbliższym terminie szkolenia.

§3 Płatności za szkolenia, warsztaty i sesje.

 1. Wraz z potwierdzeniem otrzymania oferty Użytkownika, Usługodawca przesyła Użytkownikowi email/dokument zawierający dane do uiszczenia należności.
 2. Wartość płatności z tytułu Usług jest ustalana na podstawie cen, zamieszczonych w obszarze Serwisu w chwili zamówienia Usługi.
 3. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto dla klienta podanymi w polskich złotych.
 4. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy Usługodawcy, prowadzony pod numerem: ING Bank Śląski 35 1050 1445 1000 0092 6070 8822.
 5. Termin płatności każdorazowo podawany jest w email/dokumencie zawierający dane do uiszczenia należności.
 6. Rachunek lub faktura zostaje przesłany Użytkownikowi droga e-mailową, po dacie realizacji Usługi, na życzenie Użytkownika.
 7. Terminem płatności jest data uznania wpływu należności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. W przypadku braku płatności należności w terminie wskazanym w §3 pkt 5 Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§4 ZASADY WSPÓŁPRACY dla klientów korzystających z usług

 1. Mentoringowa sesja indywidualna z Points Of You® zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie i trwa 120 minut (2h).
 2. Sesja Soul Body Fusion® zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie i trwa 60 minut (1h).
 3. Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Szuwarowa 6/94 (Kraków Ruczaj) lub online (audio&video) za pomocą przystosowanego do tego serwisu.
 4. Koszt sesji dla klientów indywidualnych wynosi:
  • sesja Points Of You® – 150 PLN (2h)
  • sesja Soul Body Fusion® – 100 PLN (1h)
 5. Płatność możliwa jest gotówką bądź przelewem bankowym przed rozpoczęciem sesji na numer konta: 35 1050 1445 1000 0092 6070 8822.
 6. Termin sesji może zostać przełożony przez Klienta bez kosztowo na min. 2 dni robocze przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego poinformowania o zmianie terminu zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wynagrodzenia za sesję, płatna zgodnie z pkt. 5.
 7. Proces sesji jest objęty tajemnicą zawodową i wszelkie informacje przekazane przez Klienta są traktowane jako poufne.
 8. Sesje odbywają się zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego.

§5 REKLAMACJE

1.W przypadku, gdy uczestnik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać drogą mailową na adres warsztaty@ayajestem.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 

§6 Odstąpienie od umowy

1.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie i poinformowaniu o tym fakcie (w formie e-mail) Usługodawcę:

 1. w terminie do 7 dni roboczych przed datą szkolenia/warsztatu – Usługodawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 100%.
 2. w terminie od 6 do 3 dni roboczych przed datą szkolenia/warsztatu – Usługodawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 50%.
 3. Rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni roboczych wiąże się z pokryciem 100 % wartości warsztatu przez uczestnika.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę (AYA Dorota Osiecka, Szuwarowa 6/94, 30-384 Kraków, warsztaty@ayajestem.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§7 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DLA KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Aby korzystać ze strony internetowe ayajestem.pl użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
2. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw ich właścicieli.

5.Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 

§8 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu, wobec tego.
 4. Administratorem danych jest AYA Dorota Osiecka z siedzibą w Krakowie, ul. Szuwarowa 6/94, 30-384. Aby skontaktować się wyślij wiadomość pod e-mail : warsztaty@ayajestem.pl. Odbiorcami danych osobowych jest AYA Dorota Osiecka oraz obsługujące administratora firmy: hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacja rozliczeniowa). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do zebranych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.  

§9 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzemienia.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

 

  error: Content is protected !!