Regulamin newsletter

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez DOROTA OSIECKA, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AYA DOROTA OSIECKA, z siedzibą w Krakowie 30-384, Szuwarowa 6/94, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 714 161 8214, REGON: 381529060

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy: Szuwarowa 6/94, 30-384 Kraków.

2) adres poczty elektronicznej: warsztaty@ayajestem.pl

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie firmy AYA Dorota Osiecka
 3. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 1 raz w tygodniu.  
 4. Każdy Newsletter zawiera:
 • informację o AYA Dorota Osiecka, jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu email Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest AYA Dorota Osiecka z siedzibą w Krakowie 30-384, Szuwarowa 6/94. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: warsztaty@ayajestem.pl
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
 5. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 8. Dane osobowe Użytkowników przekazywane będą do firm obsługujących firmę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym działania marketingowe.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając odpowiedni przycisk „Wypisz się”.
 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@ayajestem.pl.
 16. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresemhttps://www.ayajestem.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 17. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem:https://www.ayajestem.pl/polityka-prywatnosci/
  error: Content is protected !!